มานะในจิตใจ

ตัวเสือใหญ่กว่าป่า
ลำนาวาใหญ่กว่าคลอง
อุปสรรคของทั้งสอง
ย่อมมากมีหนีไม่พ้น
มานะในจิตใจ
ถือตัวใหญ่กว่าผู้คน
ก็มักจะเกิดผล
เช่นเดียวกันฉันนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ย.๒๕๖๔