ไม้ใหญ่

ท่านว่าผู้เป็นใหญ่
แม้จะไร้กรุณา
แต่ว่าความเมตตา
ต้องมีไว้ในใจตน
เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่
แม้จะไร้ซึ่งดอกผล
ไฉนต้องอับจน
แม้กิ่งใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ย.๒๕๖๔