ความดีกับร่างกาย

ความดีกับร่างกาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่า
ความดียั่งยืนกว่า
และมีค่ากว่าร่างกาย
ร่างกายอยู่ไม่นาน
ก็ถึงการแตกสลาย
ความดีนั้นไม่ตาย
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ธ.ค. ๒๕๖๔