ร่างกายไม่คงทน

รู้ว่าร่างกายตน
ไม่คงทนไร้แก่นสาร
อยู่ได้ไม่ช้านาน
ต้องถึงการแตกดับไป
รู้แล้วเร่งทำดี
ความรู้นี้ปราชญ์สอนไว้
มีค่าอันยิ่งใหญ่
ช่วยเกื้อหนุนคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๔