ลิ้นคน

ทรัพย์ ยศ มิตรและญาติ
ปราชญ์ว่าเกิดจากลิ้นคน
ย่อยยับและอับจน
ก็ลิ้นคนนั้นนำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ. ๒๕๖๒