พุทธบริษัทต้องมาวัดไม่ยกเว้น

เป็นพุทธบริษัท
ต้องมาวัดไม่ยกเว้น
บางคนมาตอนเป็น
บางคนมาเวลาตาย
มาวัดเวลาเป็น
ได้บำเพ็ญบุญมากมาย
มาวัดเวลาตาย
เพื่อญาติมิตรอุทิศบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒