บาป บุญที่ทำไว้

บาป บุญที่ทำไว้
บางคนให้ผลทันตา
บางคนให้ผลช้า
ไม่ทันตาไม่ทันใจ
นี้เหตุให้คนคิด
วิปริตผิดเพี้ยนไป
ว่ากรรมที่ทำไว้
นั้นมิได้ให้ผลจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕