ปัญญาเห็นเกิดดับ

ปัญญาเห็นเกิดดับ
นี้เกิดกับบุคคลใด
เป็นบุญอันยิ่งใหญ่
กว่าบุญไหนบรรดามี
ตัณหา อุปาทาน
เหล่าหมู่มารผลาญความดี
มาเจอปัญญานี้
ล้วนพ่ายหนีออกจากใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ เม.ย. ๒๕๖๕