เรื่องของอนาคต

เรื่องของอนาคต
อยู่ในกฎอนิจจัง
สมหวังกับผิดหวัง
มักจะอยู่คู่กันไป
คำมั่นและสัญญา
ว่าจะทำซึ่งการใด
อย่าเชื่ออย่างหมดใจ
จะสมหวังดั่งสัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕