คนเป็นอารยะ

คนเป็นอารยะ
นั้นต้องละทุจริต
ทั้งกายวาจาจิต
ทำพูดคิดแต่ความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มี.ค.๒๕๖๒