บุคคลผู้รู้จบ

บุคคลผู้รู้จบ
กายใจครบทุกประการ
และดับอุปาทาน
ย่อมสังหารหมู่มารได้
กายใจหรือขันธ์ห้า
มารมักมายึดครองไว้
เมื่อมารนั้นหมดไป
ความทุกข์ใจย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕