ท่านว่าความเห็นผิด

ท่านว่าความเห็นผิด
ที่ยึดติดมายาวนาน
จนเป็นอุปาทาน
นี้ขัดขวางทางปัญญา
ทำคนให้ล้าหลัง
เหมือนถูกฝังความก้าวหน้า
ไม่เกิดพัฒนา
อยู่ก็คล้ายคนตายแล้ว

พระเทพมหาเจติยาจารย์
ก.พ. ๒๕๖๖