ประโยชน์ของสังคม

ประโยชน์ของสังคม
ปราชญ์นิยมว่าสำคัญ
เพราะว่าประโยชน์นั้น
ให้ความสุขแก่ทุกคน
พระสอนวิธีสร้าง
ว่าต้องวางประโยชน์ตน
จึงจะสัมฤทธิ์ผล
สมความหวังที่ตั้งใจ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๓ เม.ย. ๒๕๖๖