อยู่ไปไร้สาระ

อยู่ไปตามวัย วาร
ไม่มีการทำความดี
ชีวิตคนอย่างนี้
ปราชญ์สอนไว้ไร้สาระ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มีค.๒๕๖๒