ชั่วดีมีปะปน

ทุกอย่างในโลกนี้
มีชั่ว ดีปะปนกัน
อย่าได้ไปคิดฝัน
ว่าจะดีโดยส่วนเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มีค.๒๕๖๒