อุปาทาน

ท่านว่าอุปาทาน
จะด้วยการที่เห็นผิด
หรือด้วยความนึกคิด
อยากจะได้สิ่งใดมา
นี้คือมูลเหตุใหญ่
ที่ทำให้ชาวประชา
มืดบอดทางปัญญา
เดินไปหาอบายภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ส.ค.๒๕๖๒