ผู้เกลียดธรรม

ท่านว่าผู้เกลียดธรรม
มีแต่นำทุกข์และภัย
เป็นคนมีจิตใจ
วิปริตผิดธรรมดา
และธรรมของมนุษย์
สำคัญสุดนักปราชญ์ว่า
คือความกรุณา
คิดเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ เม.ย.๒๕๖๓