อุปสรรคแห่งปัญหา

อุปสรรคแห่งปัญหา
ตัวอัตตาก็สำคัญ
ความคิดแบ่งฝ่ายกัน
ว่าพวกฉันหรือพวกใคร
ท่านว่าคิดอย่างนี้
ทำให้มีใจแคบไป
ความคิดไม่กว้างไกล
และขอไว้ว่าอย่าทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ เม.ย.๒๕๖๓