ใช้ศีลเฝ้ารักษา

ใช้ศีลเฝ้ารักษา
กายวาจาของตนไว้
ไม่พูดไม่ทำใคร
ให้ทุกข์ใจให้ร้อนรน
ผู้ทำได้อย่างนี้
จัดว่ามียอดกุศล
ล้ำเลิศประเสริฐคน
สร้างสังคมให้ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๒