ความสุขที่มีของ

ความสุขที่มีของ
มาสนองจึงสุขได้
คำพระท่านสอนไว้
ว่ามิใช่สุขถาวร
ทั้งมวลล้วนปรวนแปร
ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน
และมีความทุกข์ร้อน
ที่แอบซ่อนอยู่ภายใน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ย.๒๕๖๒