สติ ระลึกได้

สติ ระลึกได้
ทำอะไรไม่ร้อนรน
คิดหาเหตุและผล
ให้แน่นอนก่อนทำงาน
สตินี้เป็นธรรม
อันจะนำความสุขศานต์
ป้องกันกิเลสมาร
ให้ห่างไกลจากใจคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ต.ค.๒๕๖๒