สติกับปัญญา

สติกับปัญญา
ปราชญ์สอนว่าต้องคู่กัน
จึงจะช่วยผลักดัน
ความงอกงามและความดี
ผู้มากแต่ปัญญา
ถ้าสติมิได้มี
ท่านว่าคนอย่างนี้
มักสร้างภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ต.ค.๒๕๖๒