วจีทุจริต

วจีทุจริต
ที่เขาคิดประดิษฐ์มา
คำเท็จหรือคำด่า
หรือแม้ว่าคำยุยง
ฟังแล้วใช้สติ
คิดตรองตริอย่าลุ่มหลง
สังคมจึงมั่นคง
พ้นยุ่งยากเพราะปากคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ธ.ค.๒๕๖๒