สัทธาต้องคู่กับปัญญา

เรา-เขาต่างไม่พร้อม
จะยินยอมให้แก่กัน
ต่างฝ่ายต่างถือมั่น
ในความดีที่สัทธา
สัทธาเหล่าวิญญู
ว่าต้องคู่กับปัญญา
สัทธาจะไร้ค่า
เมื่อปัญญานั้นไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ม.ค.๒๕๖๓