ความโลภเกิดกับใคร

ความโลภเกิดกับใคร
มักทำใจให้มืดมน
ไม่คิดถึงเหตุผล
ค่านิยมอุดมการณ์
สัจจะ กตัญญู
แม้เคยอยู่ในวิญญาณ
ความโลภก็ล้างผลาญ
ให้ย่อยยับแตกดับไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ม.ค.๒๕๖๓