ตัณหาของผู้คน

ตัณหาของผู้คน
ถ้าไม่ล้นมานอกใจ
เกิดอยู่แต่ภายใน
ก็เผาไหม้เฉพาะตน
รู้คุมตัวตัณหา
มิให้มาทำร้ายคน
ก็จัดเป็นกุศล
เป็นเบื้องต้นแห่งนิพพาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓