ความดีของชีวิต

ความดีของชีวิต
เกิดจากคิดเสียสละ
ทั้งทรัพย์อวัยวะ
แม้ชีวิตอุทิศไป
เพื่อสุขของผู้อื่น
พร้อมหยิบยื่นทุกสิ่งให้
นี้คือผู้ยิ่งใหญ่
มีจิตใจเข้าถึงธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๓