บุคคลทั้งสองไม่ควรนำมาทำงาน

ผู้สุจริต แต่ว่า ไม่สามารถ
ผู้สามารถ แต่ขาด สุจริต
ท่านว่า บุคคล ทั้งสองชนิด
ไม่ควรคิดไปนำ มาทำงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.พ.๒๕๖๓