คนชั่วและคนดี

คนชั่วและคนดี
มักอยู่ที่ตัวนิสัย
อันติดมากับใจ
แต่กำเนิดก่อเกิดมา
คำสอนของวิญญู
รู้ไม่รู้นักปราชญ์ว่า
ไม่อาจจะนำพา
ตัวนิสัยให้เปลี่ยนแปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๓