บาปธรรมอันยิ่งใหญ่

บาปธรรมอันยิ่งใหญ่
เป็นเหตุให้คนทำชั่ว
รัก ชัง หลงและกลัว
นี้เป็นตัวบงการใจ
มวลเหล่าชาววิญญู
ท่านว่าผู้ที่เป็นใหญ่
สี่อย่างต้องหมดไป
แม้ข้อใดไม่ควรมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ.๒๕๖๓