สติ เหนี่ยวรั้งใจ

สติ เหนี่ยวรั้งใจ
โดยมิให้พูดและทำ
สิ่งที่เป็นบาปกรรม
นำทุกข์ภัยให้สังคม
ธรรมนี้ใครใช้อยู่
ชาววิญญูท่านชื่นชม
เขาคือผู้เหมาะสม
เป็นคนดีที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.พ.๒๕๖๓