อยากได้และไม่พอ

อยากได้และไม่พอ
คือเหตุก่อทุกข์และภัย
อาจกลายเป็นดุจไฟ
ลุกลามไหม้ชาวประชา
รู้ก่อความพอเพียง
คือทางเลี่ยงตัวปัญหา
เป็นศาสตร์พระราชา
เหตุไฉนมิใช้กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.พ.๒๕๖๓