รู้แต่ทุกข์ไม่รู้สมุทัย

รู้แต่ทุกข์ ไม่รู้ สมุทัย
ชื่อว่าไม่ รู้จริง ทุกสิ่งสรรพ์
อย่าพึงตัด สินใจ ในเร็วพลัน
ว่าต้องเป็น อย่างนั้น หรืออย่างนี้
จะรางวัล หรือลงโทษ โกรธผู้ใด
ควรศึกษา เรื่องไว้ ให้ถ้วนถี่
ให้รู้ชัด ถึงตัว ความชั่วดี
จึงเป็นที่ สรรเสริญ จำเริญพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๓