เงินทอง

เงินทองท่านว่าไว้
ว่ามิใช่ให้แต่สุข
บางครั้งก็นำทุกข์
และผองภัยยิ่งใหญ่มา
จะได้ก็แสนยาก
ทั้งลำบากจะรักษา
มิซ้ำยังนำพา
เกิดตัณหาอุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๔ ก.พ.๒๕๖๓