ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ฟังแต่เด็กมาจนใหญ่
บัดนี้แก่เฒ่าไป
ก็ยังไม่ได้เลิกกิน
นิสัยสรรพสัตว์
ยากกำจัดให้หมดสิ้น
ตัณหาในดวงจินต์
มูลเหตุให้ไร้คุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.พ.๒๕๖๓