บุพการี

อันบุพการี
บุคคลที่ช่วยเหลือคน
ไปตามหน้าที่ตน
หรือมีจิตคิดเมตตา
พระว่าคนอย่างนี้
ยากจะมียากจะหา
ขอเหล่าชาวประชา
กรุณาอย่าลืมคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓