อันบุพการี

อันบุพการี
ตามหน้าที่นักปราชญ์ว่า
คือผู้เป็นมารดา
และบิดาทั้งพงศ์พันธุ์
บุคคลดังกล่าวนี้
มีหน้าที่ต้องช่วยกัน
คนอื่นนอกจากน้ัน
ล้วนแต่ช่วยด้วยน้ำใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.พ.๒๕๖๓