สมุทัย

สมุทัย คือตัณหา
ตัวนำพาความพินาศ
พระสอนให้ตัดขาด
อย่าเหลือไว้ในใจตน
อยากได้และอยากมี
ทั้งอยากหนีไปให้พ้น
สามนี้มักส่งผล
ให้ใจคนลืมศีลธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.พ.๒๖๖๓