นิโรธ

นิโรธ คือนิพพาน
แดนสังหารปวงตัณหา
นำสุขที่แท้มา
ไม่พึ่งพาวัตถุใด
เพียงแต่ดับตัณหา
พร้อมทั้งฆ่าโทสะได้
โมหะหมดสิ้นไป
พระสอนว่าพระนิพพาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.พ.๒๕๖๓