องค์มรรคแปดประการ

องค์มรรคแปดประการ
ทางนิพพานพระสอนไว้
นำกายวาจาใจ
ให้ห่างไกลกิเลสมาร
นำหน้าด้วยปัญญา
ศีล สมาธิเป็นฐาน
ร่วมสร้างโพธิญาณ
สู่นิพพานนิรันดร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.พ.๒๕๖๓