ของรัก

ของรัก แม้คนรัก
ท่านว่ามักนำทุกข์มา
ทุกข์ทั้งแสวงหา
และรักษาให้ยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.พ.๒๕๖๓