สิ่งที่บรรพชนได้คิดค้นและสร้างไว้

สิ่งที่บรรพชน
ได้คิดค้นและสร้างไว้
มีค่าแก่จิตใจ
สร้างความรักสามัคคี
ลูกหลานเห็นคุณค่า
ช่วยรักษาไว้อย่างดี
สังคมคนเช่นนี้
ย่อมจะมีความมั่นคง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓