สิ่งที่เอนเอียง

อันสิ่งที่เอนเอียง
มักจะเสี่ยงการโค่นลง
ต้องการความมั่นคง
ทำอะไรอย่าให้เอียง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.พ.๒๕๖๓