อะนูปะวาโท

อะนูปะวาโท
คำใหญ่โต คำข่มขู่
มีแต่สร้างศัตรู
นำไปสู่วิวาทภัย
คำพูดทุจริต
ไม่ควรคิดนำมาใช้
คำหวานอันชื่นใจ
ใช้พูดเถิดเกิดมงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มี.ค.๒๖๖๓