สงครามสงบได้

สงครามสงบได้
ด้วยการใช้เจรจา
ท่านว่าย่อมดีกว่า
การรบราเข่นฆ่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มี.ค.๒๕๖๓