การให้เกียรติ์สาม

การให้เกียรติ์สาม
ช่วยทำประโยชน์ให้
มีน้ำใจเสียสละ
คำพูดมีสัจจะ
ลักษณะให้เกียรติ์กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มี.ค.๒๕๖๓