ที่สุดแห่งของรัก

ที่สุดแห่งของรัก
คือต้องจากกันแน่นอน
เราจากเขาไปก่อน
หรือว่าเขาจากเราไป
ความจริงเป็นเช่นนี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ศึกษาให้เข้าใจ
กฎแห่งกรรม ธรรมดา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มี.ค.๒๕๖๓