สาเหตุแห่งความดื้อ

สาเหตุแห่งความดื้อ
ข้อหนึ่งคืออวิชชา
ความรู้แค่งู-ปลา
ขาดปัญญาที่รู้จริง
อีกหนึ่งคือมานะ
ไม่ลดละความเย่อหยิ่ง
อัตตามีสูงยิ่ง
ว่าตัวเองเก่งกว่าใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓