การรู้จักตัดตอน

การรู้จักตัดตอน
เรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลัง
ไม่นำมาประดัง
ให้สับสนปนเปื้อนกัน
ท่านว่าผู้บัณฑิต
เขารู้คิดกันอย่างนั้น
ส่วนรวมย่อมสำคัญ
ต้องยึดมั่นเหนือสิ่งใด
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ เม.ย.๒๕๖๓