เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่มา

เมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่มา
ไทยถ้วนหน้าชื่นบานสำราญจิต
หวังสิ่งใดได้ชมสมดั่งคิด
โรคโควิดหมดไปจากไทย เทอญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ เม.ย.๒๕๖๓